Confidenţialitate

Achiziţionarea de produse prin intermediul magazinului on-line SelectedWine.ro presupune furnizarea anumitor date personale.

Toate datele personale furnizate de dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul comercializării de produse sau servicii oferite de magazinul nostru. Datele personale furnizate au ca scop procesarea şi înregistrarea comenzilor, livrare/facturare, ofertarea de produse, înştiinţarea campaniilor promoţionale, reduceri de preţ, etc.

Datele puse la dispoziţie de dumneavoastră nu vor fi înstrainate sub nicio formă.

Aceste informaţii pot fi divulgate autorităţilor competente, doar la solicitarea acestora pe baza legislaţiei în viguare, pentru verificarea tranzacţiilor comerciale.

S.C. Enoteca Selecta S.R.L. este înregistrată în registrul de evidenţă a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 26738.

În conformitate cu dispozitiile art. 12-15 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

dreptul la informare – operatorii care prelucreaza date cu caracter personal au obligația de a informa persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrează, cu privire la:

a. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b. scopul în care se face prelucrarea datelor;
c. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

a. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c. informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

dreptul de intervenție asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este efectuată conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este efectuată conform legii;
c. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispozitii legale contrare;

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

dreptul de a se adresa justiției – fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor de acces, de intervenție sau de opoziție, persoanele interesate vor completa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată SC Enoteca Selecta SRL, cu sediul în Oraşul Recaş nr. 322, Judeţul Timiş la care vor atașa o copie a C.I.

Pentru alte detalii, persoanele interesate se pot adresa la numărul de telefon 0755 080 028.

Prin folosirea web-siteului SelectedWine.ro, sunteţi de acord cu această politică de confidenţialitate.

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *